درباره دامنه، نام دامنه، قوانین و ثبت و تمدید آن کامل بدانید

پلن‌های مناسب وب سایتهای شخصی

سایت های کوچک - ایران

49,000 تومان سالانه

۵۰ مگابایت فضای امن
۱ عدد صندوق دریافت ایمیل
۱گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های کوچک - آلمان

49,000 تومان سالانه

۵۰ مگابایت فضای امن
۱ عدد صندوق دریافت ایمیل
۱گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های شخصی متوسط و بزرگ - ایران

89,000 تومان سالانه

۲۰۰مگابایت فضای امن
۲ عدد صندوق دریافت ایمیل
۳ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های شخصی متوسط و بزرگ - آلمان

89,000 تومان سالانه

۲۰۰ مگابایت فضای امن
۲ عدد صندوق دریافت ایمیل
۲ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

پلن‌های مناسب وب سایتهای شرکتی و سازمانی کوچک و متوسط

کوچک و متوسط - لینوکس - ایران

149,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

کوچک و متوسط - لینوکس - آلمان

149,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - لینوکس - ایران

249,000 تومان سالانه

۲ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰ گیگابایت ترافیک
۵ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - لینوکس - آلمان

249,000 تومان سالانه

۲ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰ گیگابایت ترافیک
۵ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - لینوکس - ایران

499,000 تومان سالانه

۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک
۱۰ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - لینوکس - آلمان

499,000 تومان سالانه

۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک
۱۰ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Developer Sunshine - لینوکس - ایران

749,000 تومان سالانه

74,900 تومان ماهانه

۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۵۰ گیگابایت ترافیک
دیتابیس MySQL نامحدود
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

بسته Developer Sunshine - لینوکس - آلمان

749,000 تومان سالانه

74,900 تومان ماهانه

15 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
150گیگابایت ترافیک
دیتابیس MySQL نامحدود
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

کوچک و متوسط - ویندوز - ایران

199,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
۱ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

کوچک و متوسط - ویندوز - آلمان

199,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
۱ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - ویندوز - ایران

299,000 تومان سالانه

۲ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
۵ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - ویندوز - آلمان

299,000 تومان سالانه

۲ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
۱۰ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
۵ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - ویندوز - ایران

549,000 تومان سالانه

۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک
۵ عدد دیتابیس MySQL
۵ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - ویندوز - آلمان

549,000 تومان سالانه

۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک
۵ عدد دیتابیس MySQL
۵ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Developer Sunshine - ویندوز - ایران

849,000 تومان سالانه

84,900 تومان ماهانه

۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
۱۵۰ گیگابایت ترافیک
۱۰ عدد دیتابیس MySQL
۱۰ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

بسته Developer Sunshine - ویندوز - آلمان

849,000 تومان سالانه

84,900 تومان ماهانه

۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
۱۵۰ گیگابایت ترافیک
۱۰ عدد دیتابیس MySQL
۱۰ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

پلن‌های مناسب میزبانی وب سایتهای مبتنی بر وردپرس آماده

برای وب سایتهای شخصی - ایران

199,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های ساده و زیبای انتخاب شده، گالری، SEO اولیه، پلاگین فرم ساده، پلاگین تامین امنیت سایت

برای وب سایتهای شخصی - آلمان

199,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های ساده و زیبای انتخاب شده، گالری، SEO اولیه، پلاگین فرم ساده، پلاگین تامین امنیت سایت

برای وب سایتهای شرکتی - ایران

449,000 تومان سالانه

۵ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های تک و چند صفحه ای تجاری، SEO کامل، پلاگین Portfolio، فرم های کامل، پلاگین های سفارش گذاری و رزرو، نقشه گوگل، پشتیبانی از چند زبان و ...

برای وب سایتهای شرکتی - آلمان

449,000 تومان سالانه

۵ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های تک و چند صفحه ای تجاری، SEO کامل، پلاگین Portfolio، فرم های کامل، پلاگین های سفارش گذاری و رزرو، نقشه گوگل، پشتیبانی از چند زبان و ...

برای فروشگاه-های اینترنتی - ایران

1,399,000 تومان سالانه

139,900 تومان ماهانه

۱۰ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
پلاگین WooCommerce، پشتیبانی از چند زبان، پلاگین های مجانی و کاربردی WooCommerce، تم های کاربردی WooCommerce، پلاگین های
پرداخت آنلاین شبکه بانکی، پشتیبانی کامل از زبان فارسی در WooCommerce، پلاگین های کامل SEO و Schema و ...

برای فروشگاه-های اینترنتی - آلمان

1,399,000 تومان سالانه

139,900 تومان ماهانه

۱۰ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
پلاگین WooCommerce، پشتیبانی از چند زبان، پلاگین های مجانی و کاربردی WooCommerce، تم های کاربردی WooCommerce، پلاگین های
پرداخت آنلاین شبکه بانکی، پشتیبانی کامل از زبان فارسی در WooCommerce، پلاگین های کامل SEO و Schema و ...

برای سایتهای خبری و وبلاگ-ها - ایران

1,999,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

199,900 تومان ماهانه

هزینه راه اندازی: 10,000 تومان

۵۰ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
خدمات مشاوره و نصب

برای سایتهای خبری و وبلاگ-ها - آلمان

1,999,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

199,900 تومان ماهانه

هزینه راه اندازی: 10,000 تومان

۵۰ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
خدمات مشاوره و نصب

پلن‌های فضای ذخیره-سازی ابری شرکتی و سازمان

10 گیگابایت

649,000 تومان سالانه

تعداد نامحدود فایل و کاربر
150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 گیگابایت

1,849,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

تعداد نامحدود فایل و کاربر
500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

درباره میزبانی وب (هاست) گروه سیروان و انتخاب بهترین محصول هاست بیشتر بدانید

×
در زمان سفارش تمام خواسته های خود را در بخش توضیحات شما ذکر کنید.
تحویل سرویس های میزبانی WordPress با توجه به میزان سفارشی سازی برای مشتری ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد.
جهت اطمینان از قابلیت نصب framework مورد نظر بر روی سرویس های اشتراکی، با بخش پشتیبانی ما از طریق ایمیل یا تلفن تماس بگیرید.
SSL رایگان ما بر روی تمام سایت های مهمان ما قابل نصب هستند. بنابراین در هنگام سفارش مشخص کنید به آن نیاز دارید.
حتما قبل از خرید هر یک محصولات یا خدمات ما، دانشنامه گروه سیروان را مطالعه کنید.