سایت های کوچک - ایران
99,000تومان سالانه
۵۰ مگابایت فضای امن

۱ عدد صندوق دریافت ایمیل

۱گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان


سایت های کوچک - آلمان
99,000تومان سالانه
۵۰ مگابایت فضای امن

۱ عدد صندوق دریافت ایمیل

۱گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان


سایت های شخصی متوسط و بزرگ - ایران
239,000تومان سالانه
۲۰۰مگابایت فضای امن

۲ عدد صندوق دریافت ایمیل

۳ گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان


سایت های شخصی متوسط و بزرگ - آلمان
239,000تومان سالانه
۲۰۰ مگابایت فضای امن

۲ عدد صندوق دریافت ایمیل

۲ گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان