کوچک و متوسط - لینوکس - ایران
349,000تومان سالانه
۱ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۵ گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


کوچک و متوسط - لینوکس - آلمان
349,000تومان سالانه
۱ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۵ گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بزرگ - لینوکس - ایران
479,000تومان سالانه
۲ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۱۰ گیگابایت ترافیک

۵ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بزرگ - لینوکس - آلمان
479,000تومان سالانه
۲ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۱۰ گیگابایت ترافیک

۵ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بسته Web Application - لینوکس - ایران
869,000تومان سالانه
۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۱۰۰ گیگابایت ترافیک

۱۰ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بسته Web Application - لینوکس - آلمان
869,000تومان سالانه
۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۱۰۰ گیگابایت ترافیک

۱۰ عدد دیتابیس MySQL

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بسته Developer Sunshine - لینوکس - ایران
149,000تومان ماهانه
۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۱۵۰ گیگابایت ترافیک

دیتابیس MySQL نامحدود

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان

امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی


بسته Developer Sunshine - لینوکس - آلمان
149,000تومان ماهانه
15 گیگابایت فضای امن سازمانی

صندوق دریافت نامحدود

150گیگابایت ترافیک

دیتابیس MySQL نامحدود

PHP 5.6 - 7.2

NginX+Apache, CageFS

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان

امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی


کوچک و متوسط - ویندوز - ایران
399,000تومان سالانه
۱ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۵ گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

۱ عدد دیتابیس MSSQL

ASP.NET, PHP

IIS 10, Application Pool Isolation

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


کوچک و متوسط - ویندوز - آلمان
399,000تومان سالانه
۱ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۵ گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

۱ عدد دیتابیس MSSQL

ASP.NET, PHP

IIS 10, Application Pool Isolation

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بزرگ - ویندوز - ایران
559,000تومان سالانه
۲ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۱۰ گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

۵ عدد دیتابیس MSSQL

ASP.NET, PHP

IIS 10, Application Pool Isolation

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بزرگ - ویندوز - آلمان
559,000تومان سالانه
۲ گیگابایت فضای امن سازمانی

صندوق دریافت نامحدود

۱۰ گیگابایت ترافیک

۱ عدد دیتابیس MySQL

۵ عدد دیتابیس MSSQL

ASP.NET, PHP

IIS 10, Application Pool Isolation

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بسته Web Application - ویندوز - ایران
899,000تومان سالانه
۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۱۰۰ گیگابایت ترافیک

۵ عدد دیتابیس MySQL

۵ عدد دیتابیس MSSQL

ASP.NET, PHP

IIS 10, Application Pool Isolation

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بسته Web Application - ویندوز - آلمان
899,000تومان سالانه
۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی

تعداد نامحدود آدرس ایمیل

۱۰۰ گیگابایت ترافیک

۵ عدد دیتابیس MySQL

۵ عدد دیتابیس MSSQL

ASP.NET, PHP

IIS 10, Application Pool Isolation

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان


بسته Developer Sunshine - ویندوز - ایران
169,000تومان ماهانه
۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی

صندوق دریافت نامحدود

۱۵۰ گیگابایت ترافیک

۱۰ عدد دیتابیس MySQL

۱۰ عدد دیتابیس MSSQL

ASP.NET, PHP

IIS 10, Application Pool Isolation

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان

امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی


بسته Developer Sunshine - ویندوز - آلمان
169,000تومان ماهانه
۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی

صندوق دریافت نامحدود

۱۵۰ گیگابایت ترافیک

۱۰ عدد دیتابیس MySQL

۱۰ عدد دیتابیس MSSQL

ASP.NET, PHP

IIS 10, Application Pool Isolation

SSL رایگان

سنسور مانیتورینگ رایگان

امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی