درباره دامنه، نام دامنه، قوانین و ثبت و تمدید آن کامل بدانید

پلن‌های مناسب وب سایتهای شخصی

سایت های کوچک - ایران

99,000 تومان سالانه

۵۰ مگابایت فضای امن
۱ عدد صندوق دریافت ایمیل
۱گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های کوچک - آلمان

99,000 تومان سالانه

۵۰ مگابایت فضای امن
۱ عدد صندوق دریافت ایمیل
۱گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های شخصی متوسط و بزرگ - ایران

239,000 تومان سالانه

۲۰۰مگابایت فضای امن
۲ عدد صندوق دریافت ایمیل
۳ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های شخصی متوسط و بزرگ - آلمان

239,000 تومان سالانه

۲۰۰ مگابایت فضای امن
۲ عدد صندوق دریافت ایمیل
۲ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

پلن‌های مناسب وب سایتهای شرکتی و سازمانی کوچک و متوسط

کوچک و متوسط - لینوکس - ایران

349,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

کوچک و متوسط - لینوکس - آلمان

349,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - لینوکس - ایران

479,000 تومان سالانه

۲ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰ گیگابایت ترافیک
۵ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - لینوکس - آلمان

479,000 تومان سالانه

۲ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰ گیگابایت ترافیک
۵ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - لینوکس - ایران

869,000 تومان سالانه

۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک
۱۰ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - لینوکس - آلمان

869,000 تومان سالانه

۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک
۱۰ عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Developer Sunshine - لینوکس - ایران

1,490,000 تومان سالانه

149,000 تومان ماهانه

۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۵۰ گیگابایت ترافیک
دیتابیس MySQL نامحدود
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

بسته Developer Sunshine - لینوکس - آلمان

1,490,000 تومان سالانه

149,000 تومان ماهانه

15 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
150گیگابایت ترافیک
دیتابیس MySQL نامحدود
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

کوچک و متوسط - ویندوز - ایران

399,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
۱ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

کوچک و متوسط - ویندوز - آلمان

399,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
۱ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - ویندوز - ایران

559,000 تومان سالانه

۲ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
۵ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - ویندوز - آلمان

559,000 تومان سالانه

۲ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
۱۰ گیگابایت ترافیک
۱ عدد دیتابیس MySQL
۵ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - ویندوز - ایران

899,000 تومان سالانه

۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک
۵ عدد دیتابیس MySQL
۵ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - ویندوز - آلمان

899,000 تومان سالانه

۱۰ گیگابایت فضای امن سازمانی
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک
۵ عدد دیتابیس MySQL
۵ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Developer Sunshine - ویندوز - ایران

1,690,000 تومان سالانه

169,000 تومان ماهانه

۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
۱۵۰ گیگابایت ترافیک
۱۰ عدد دیتابیس MySQL
۱۰ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

بسته Developer Sunshine - ویندوز - آلمان

1,690,000 تومان سالانه

169,000 تومان ماهانه

۱۵ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
۱۵۰ گیگابایت ترافیک
۱۰ عدد دیتابیس MySQL
۱۰ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

برای وب سایتهای شخصی - ایران

199,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های ساده و زیبای انتخاب شده، گالری، SEO اولیه، پلاگین فرم ساده، پلاگین تامین امنیت سایت

برای وب سایتهای شخصی - آلمان

199,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های ساده و زیبای انتخاب شده، گالری، SEO اولیه، پلاگین فرم ساده، پلاگین تامین امنیت سایت

برای وب سایتهای شرکتی - ایران

449,000 تومان سالانه

۵ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های تک و چند صفحه ای تجاری، SEO کامل، پلاگین Portfolio، فرم های کامل، پلاگین های سفارش گذاری و رزرو، نقشه گوگل، پشتیبانی از چند زبان و ...

برای وب سایتهای شرکتی - آلمان

449,000 تومان سالانه

۵ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های تک و چند صفحه ای تجاری، SEO کامل، پلاگین Portfolio، فرم های کامل، پلاگین های سفارش گذاری و رزرو، نقشه گوگل، پشتیبانی از چند زبان و ...

برای فروشگاه-های اینترنتی - ایران

1,399,000 تومان سالانه

139,900 تومان ماهانه

۱۰ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
پلاگین WooCommerce، پشتیبانی از چند زبان، پلاگین های مجانی و کاربردی WooCommerce، تم های کاربردی WooCommerce، پلاگین های
پرداخت آنلاین شبکه بانکی، پشتیبانی کامل از زبان فارسی در WooCommerce، پلاگین های کامل SEO و Schema و ...

برای فروشگاه-های اینترنتی - آلمان

1,399,000 تومان سالانه

139,900 تومان ماهانه

۱۰ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
پلاگین WooCommerce، پشتیبانی از چند زبان، پلاگین های مجانی و کاربردی WooCommerce، تم های کاربردی WooCommerce، پلاگین های
پرداخت آنلاین شبکه بانکی، پشتیبانی کامل از زبان فارسی در WooCommerce، پلاگین های کامل SEO و Schema و ...

برای سایتهای خبری و وبلاگ-ها - ایران

1,999,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

199,900 تومان ماهانه

هزینه راه اندازی: 10,000 تومان

۵۰ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
خدمات مشاوره و نصب

برای سایتهای خبری و وبلاگ-ها - آلمان

1,999,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

199,900 تومان ماهانه

هزینه راه اندازی: 10,000 تومان

۵۰ گیگابایت فضای امن
تعداد نامحدود آدرس ایمیل
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
خدمات مشاوره و نصب

10 گیگابایت

649,000 تومان سالانه

تعداد نامحدود فایل و کاربر
150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 گیگابایت

1,849,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

تعداد نامحدود فایل و کاربر
500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

Cloud VPS | VDS

CloudServer-P1

197,000 تومان ماهانه

RAM 2 GB
CPU 1 V-Core
Disk 20 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudServer-P2

279,000 تومان ماهانه

837,000 تومان سه ماهه

RAM 4 GB
CPU 2 V-Core
Disk 40 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudServer-P3

409,000 تومان ماهانه

RAM 8 GB
CPU 2 V-Core
Disk 80 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudServer-P4

789,000 تومان ماهانه

RAM 16 GB
CPU 4 V-Core
Disk 160 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudServer-P5

1,559,000 تومان ماهانه

RAM 32 GB
CPU 8 V-Core
Disk 240 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudDedicated-P1

879,000 تومان ماهانه

RAM 8 GB
Dedicated CPU 2 Dedicated Core
Disk 80 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudDedicated-P2

1,439,000 تومان ماهانه

RAM 16 GB
Dedicated CPU 4 Dedicated Core
Disk 160 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudDedicated-P3

2,999,000 تومان ماهانه

RAM 32 GB
Dedicated CPU 8 Dedicated Core
Disk 240 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudDedicated-P4

5,999,000 تومان ماهانه

RAM 64 GB
Dedicated CPU 16 Dedicated Core
Disk 360 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudDedicated-P5

11,639,000 تومان ماهانه

RAM 128 GB
Dedicated CPU 32 Dedicated Core
Disk 540 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Germany/Finland

CloudServer-P2-IR

229,000 تومان ماهانه

RAM 4 GB
CPU 2 V-Core
Disk 40 GB SSD-NVMe
Traffic 20 TB
Operation System Windows/Linux
Location Iran

درباره میزبانی وب (هاست) گروه سیروان و انتخاب بهترین محصول هاست بیشتر بدانید

×
در زمان سفارش تمام خواسته های خود را در بخش توضیحات شما ذکر کنید.
جهت اطمینان از قابلیت نصب framework مورد نظر بر روی سرویس های اشتراکی، با بخش پشتیبانی ما از طریق ایمیل یا تلفن تماس بگیرید.
SSL رایگان ما بر روی تمام سایت های مهمان ما قابل نصب هستند. بنابراین در هنگام سفارش مشخص کنید به آن نیاز دارید.
حتما قبل از خرید هر یک محصولات یا خدمات ما، دانشنامه گروه سیروان را مطالعه کنید.